Gå til hovedindhold

Hvem er vi

I Harlev Dagtilbud arbejder vi ud fra et anerkendende børnesyn. Vi tror på, at alle børn gør det bedste, de kan. Det er vores opgave at understøtte, udvikle og motivere ethvert barn til at udfylde dets potentialer.

en dreng varmer op til gymnastik
 • Læs op

Indhold

  Harlev Dagtilbud er et dagtilbud under Aarhus Kommune. Dagtilbuddet rummer ca. 300 børn og 65-70 medarbejdere - fordelt på 6 afdelinger, en af afdelingerne er dagplejen. 

  Hver afdeling har en pædagogisk leder tilknyttet, der har det daglige ledelsesansvar i forhold til, blandt andet, de pædagogiske læringsmiljøer, det pædagogiske personale, forældresamarbejde og økonomi. Dagtilbudslederen har det overordnede ansvar for dagtilbuddet - fx økonomi, pædagogik, arbejdsmiljø og for at politiske beslutninger føres ud i livet. Dagtilbudsleder er desuden leder for de pædagogiske ledere.

  Harlev Dagtilbud er en del af lokaldistriktet i Harlev, hvor vi samarbejder med Næshøjskolen, klubben, sundhedsplejen, tandplejen og socialforvaltningen.

  Vi står på Dagtilbudsloven og Den pædagogiske læreplan, som fundament for de pædagogiske læringsmiljøer. Nedenfor vil uddrag fra Den pædagogiske læreplan være inddraget og markeret med "".

  Den vigtigste opgave

  Loven foreskriver at "Dagtilbuddet skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv." 

  Vuggestuer, dagplejegrupper og børnehaver er komplekse konstruktioner - at kunne sikre at alle børn oplever det loven foreskriver, stiller store krav til det pædagogiske personale, da vi, som dagtilbud, er primært ansvarlige. Det gør vi fx ved at møde børnene - afstemme deres udtryk og følelser, være nysgerrige på deres behov for autonomi, deres behov for samhørighed og deres behov for kompetence. Tre grundlæggende behov som alle - børn og voksne - har brug for at blive mødt i.

  Vi bestræber os på at møde børnene med positive forventninger og en tro på at de altid gør det bedste de kan. Viser barnet os at vi ikke er lykkes, er det det pædagogiske personales ansvar at kigge på egen ageren og ændre i rammerne for det pædagogiske læringsmiljø.

  "Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af dagtilbuddet. Legen er også grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling..." Vi har en opmærksomhed på at veksle mellem de lege, der spontant opstår og de lege, som er planlagte med et bestemt formål ud fra en viden om at legen nogle gange skal støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med og for at legen udvikler sig positivt. Det pædagogiske personale er dermed bevidste om, hvornår de skal gå foran, gå ved siden af og gå bagved legen.

  Kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer

  Et vedvarende fokus på kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer, som skaber grobund for læring, trivsel, udvikling og dannelse for alle børn, forudsætter at vi formår at aktivere og udvikle de kompetencer det pædagogiske personale i afdelingerne besidder. Det gør vi på følgende måde:

  • Sprogarbejde - "Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale..... at de (det pædagogiske personale) fungerer som sproglige rollemodeller for børnene og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn."  Vi har 2 sprogvejledere i dagtilbuddet, som arbejder tværgående i alle afdelinger, samt sprogpædagoger i alle afdelinger, som har et tættere samarbejde med sprogvejlederne. Vi har særligt fokus på sproglige strategier som: Sæt ord på handlinger, Gentag og udvid, Brug avanceret sprog, Stil åbne spørgsmål, Opfordring til at bruge sprog og have samtaler
  • Motorik- og bevægelsesglæde - "Børnene skal inviteres til at få mange forskellige kropslige erfaringer i et læringsmiljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber." "... det pædagogiske personale skal motivere børn til at bevæge sig ved at vise glæde ved bevægelse og kropslig udfoldelse." Vi har pædagogisk personale der er uddannet indenfor motorik, krop og bevægelse i alle afdelinger. 
  • Natur og udeliv - "Udeliv handler blandt andet om at give børn legemuligheder og oplevelser i og med naturen, så de får mulighed for at lære sig selv og naturen at kende..... ligesom naturen kan udvide børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskabet på tværs af alder, køn, kultur og interesser." I alle afdelinger er der fokus på at bruge naturen som læringsmiljø - både på egne og hinandens legepladser, samt i områderne i Harlev. Desuden har vi et godt samarbejde med Spejderne i Harlev, der låner deres spejderhytte (Stationen) ud til os. 
  • Overgangssamarbejde - I overgangene fra hjem til vuggestue/dagpleje, vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole, er kommunikation et vigtig redskab for os. For at sikre det bedst mulige afsæt for barn og familie, samt modtagende institution, har vi en systematik for overlevering og opstart. I den forbindelse er kommunikation og samarbejde med forældre vigtig.
  • Fælles faglig udvikling - Som dagtilbud har vi en kontinuerlig forpligtelse til at være nysgerrig på udvikling af vores pædagogiske praksis, samt at have fokus på vores samarbejde. Dette gør vi via fælles workshop og pædagogisk dag i dagtilbuddet og lokalt via personalemøder og arbejdsgrupper. Vi arbejder med en evalueringskultur og et vedvarende fokus på at forbedre de pædagogiske læringsmiljøer, til gavn for alle børn.
  • Pædagogpraktikanter - i to afdelinger modtager vi hvert halve år pædagogstuderende i praktik, der bringer refleksion og ny viden ind i afdelingerne.

  På vej i skole

  Vi har et godt samarbejde med Næshøjskolen, der er den lokale folkeskole i Harlev. Vi har som mål at skabe en tryg overgang til skolen for dagtilbuddets børn. Dette gør vi via kommunikation og kendskab til hinanden, dagtilbud og skole imellem. Vi justerer løbende på vores samarbejde, for at skabe den bedst mulige skolestart for alle børn.

  I alle børnehaverne opstartes i efteråret storbørnsgruppe for kommende skolestartere. Der planlægges aktiviteter som understøtter børnenes sociale kompetencer og færdigheder som vedholdenhed og fordybelse. Ønsket er at børnene bliver forberedt på at møde den nye skoletid med tro på egne evner, nysgerrighed og gå-på-mod. I storbørnsgrupperne dyrkes også konkrete færdigheder i form af leg med bogstaver, tal, mønstre og former. Storbørnsgrupperne mødes på tværs af dagtilbuddet, så børnene møder hinanden, inden de skal gå i klasse/årgang sammen.

  I løbet af foråret vil storbørnsgrupperne intensivere samarbejdet med skole og SFO - dette ved at have fælles tur og ved at skolen besøges på bestemte dage og tidspunkter. Skolens pædagogiske personale kommer også på besøg i børnehaverne. Skole og dagtilbud samarbejder omkring klassefordeling, for at sikre at dagtilbudspædagogernes gode kendskab til børnene, bliver brugt i sammensætning af klasserne.

  Her kan du finde flere oplysninger om Næshøjskolen.

  Sidst opdateret: 12. november 2023